Унших номын жагсаалт

Сүрьеэгийн ахлах, тэргүүлэх, зөвлөх мэргэжлийн зэрэг горилогчдын унших шаардлагатай ном, сурах бичиг, захиргааны актын жагсаалт

Монгол хэлээр:
1. Г.Цогт. Сүрьеэ судлал. Улаанбаатар. 2020.
2. Jose A. Cameinero Luna, Мэргэжлийн эмч нарт зориулсан сүрьеэгийн гарын авлага. Улаанбаатар, 2007
3. Роберт Гив. Хүүхдийн уушгины сүрьеэг оношлох, гарын авлага. 2003
4. Б.Буянхишиг, Б.Цэрэлмаа. Хүчилд тэсвэртэй нянг илрүүлэх түрхцийн шинжилгээний арга. Улаанбаатар. 2007.
5. Сүрьеэ өвчний анхан шатны тусламж үйлчилгээ, Анхан шатны эмнэлгийн эмч, сувилагчдад зориулсан гарын авлага, Улаанбаатар. 2009
6. Хүүхдийн сүрьеэ, Улаанбаатар. 2012
7. Сүрьеэгийн илрүүлэлт, эмчилгээ ба хяналт. 2 дахь хэвлэл ДЭМБ. 2004
8. Ханс Л.Ридер. Сүрьеэ өвчний хяналтын тархвар судлалын үндэс. 1 дэх хэвлэл. 2002 он
9. Д.Доржмаа бусад. Сүрьеэ, ХДХВ-ийн хавсарсан халдвар, Улаанбаатар. 2011.
10. Хүүхдийн болон уушгины бус сүрьеэг оношлох, эмчлэх. Улаанбаатар. 2008.
11. Б.Цогтбаатар. Сүрьеэ эдгэрдэг өвчин. нэмж засварласан 2 дахь хэвлэл. Улаанбаатар. 2007
12. Д.Наранзул, Б.Буянхишиг, Д.Отгонцэцэг. Сүрьеэгийн халдвар хяналтын гарын авлага. Улаанбаатар. 2011
13. Д.Отгонцэцэг, Б.Буянхишиг. Эмэнд дасалтай сүрьеэгийн гарын авлага. 7 багц Улаанбаатар. 2010
14. Татсуро Ивасаки. Уушгины сүрьеэгийн рентген оношилгоо. Токио.
15. Ц.Оюунчимэг, Т.Дэлгэр. Халдварт өвчин. Улаанбаатар. 2012.
16. Мэргэжлийн сүрьеэгийн эмч нарт зориулсан гарын авлага. 2007
17. Б.Буянхишиг, Б.Цэрэлмаа, Т.Оюунтуяа, Н.Эрдэнэгэрэл, Ч.Лхасүрэн. Сүрьеэг оношлох нянсудлалын шинжилгээ түүнд тавигдах чанарын хяналт. Улаанбаатар. 2012.
18. Д.Ганцэцэг, М.Цолмон, Д.Наранзул, Б.Буянхишиг. Сүрьеэгийн халдвар хяналтын багц 1-9. Улаанбаатар. 2012.
19. Сүрьеэгийн тоон мэдээний талаарх ойлголт ба хэрэглээ.ДЭМБ. 2014
20. АХБ, Глобаль сан “Сүрьеэ ба Та” 2020
21. Д.Доржмаа, З.Хишигсүрэн, Д.Оюунсүрэн, Юука Карасава, Р.Болор, Ч. Баярмаа. Олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй өвчтөнүүдэд зориулсан оюун санаа, сэтгэлзүйн эмчилгээний хөтөлбөр / Оролцогчид зориулсан гарын авлага/ 2020
22. Д.Доржмаа, З.Хишигсүрэн, Д.Оюунсүрэн, Юука Карасава, Р.Болор, Ч. Баярмаа. Олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй өвчтөнүүдэд зориулсан оюун санаа, сэтгэлзүйн эмчилгээний хөтөлбөр / Чиглүүлэгчдэд зориулсан гарын авлага/ 2020
23. “Сүрьеэгийн илрүүлэлт, урьдчилан сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээ, хяналтыг сайжруулахад эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын чадавхийг сайжруулах нь” сэдэвт сургалтын модуль, хичээл, 2019


Англи хэлээр:

1. WHO consolidated guidelines on drug-resistant tuberculosis treatment. WHO. 2019
2. Global tuberculosis report 2019, WHO

3. Latent tuberculosis infection. Updated and consolidated guidelines for programmatic management. WHO.2018
4. Rapid Communication: Key changes to treatment of multidrug- and rifampicin-resistant tuberculosis (MDR/RR-TB). WHO.2018

5. WHO treatment guidelines for isoniazid-resistant tuberculosis: Supplement to the WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis. WHO.2018
6. Ethics guidance: for the implementation of the End TB strategy, WHO, 2017

7. Implementing the End TB strategy: The essentials. WHO. 2015
8. International Standards for Tuberculosis Care: Diagnosis, Treatment, Public health; 3rd edition, 2014.
9. H.Simon Schaaf, Alimuddin Zumla. Tuberculosis a comprehensive clinical reference. Saunders Elsevier. 2009.
10. Management of Multidrug-Resistant Tuberculosis in Children: A Field Guide, Second edition March, 2015
11. Companion handbook to the WHO guidelines for the Programmatic management of drug resistant tuberculosis, WHO, 2014
12. Introduction of Bedaquiline for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis at country level, WHO, 2015
13. Active tuberculosis drug-safety monitoring and management (aDSM) Framework and Implementation, WHO, 2015
14. Management of MDR-TB; A Field guide, WHO, 2009
15. Guidance for National Tuberculosis programmes on the management of tuberculosis in children, Second edition, WHO, 2014.
16. Systematic screening for active tuberculosis.an operational guide. WHO. 2015.
17. Clinical Tuberculosis. A practical Handbook. Edited by Peter D O Davies, Ajit Lalvani/ Muhunthan Thillai, 2016
18. Guide for providing technical support to TB laboratories in low-and middle-income countries, GLI, StopTB partnership, http:www.stoptb.org/wg/GLI/documents.asp
19. Mycobacteriology Laboratory manual,GLI, StopTB partnership 1st edition 2014 http:/www.stoptb.org/wg/GLI/documents.asp
20. Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB in adults and children, WHO, 2013
21. Xpert MTB/RIF implementation manual,WHO.2014
22. Laboratory diagnosis of Tuberculosis by Sputum microscopy, the handbook,GLI,StopTB partnership, 2013
23. Thuridur Arnadottir. Tuberculosis and public health Policy and principles in Tuberculosis control, International union against Tuberculosis and Lung disease. 2009.
Захиргааны акт: Тухайн хүчин төгөлдөр үйлчилж буй дараах баримт бичгийг уншиж танилцах
1. Эрүүл мэндийн тухай хууль
2. Зөрчлийн тухай хууль
3. Эмийн тухай хууль
4. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль
5. Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээний заавар батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/306 дугаар тушаал
6. Сүрьеэгийн тандалт, оношилгоо, эмчилгээний стандарт, 2016
7. Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 12 сарын 30-ны өдрийн “Эрүүл мэндийн салбарын статистик мэдээ, мэдээллийн журам, бүртгэлийн маягтыг шинэчлэн батлах тухай” А/611 дугаар тушаал

Эрдэм шинжилгээ судалгаа, үнэлгээний тайлан:
1. Монгол улс дахь сүрьеэгийн тархалтын анхны судалгаа 2014-2015. Улаанбаатар. 2016
2. “Сүрьеэгийн эмэнд тэсвэржилтийн үндэсний тандалт судалгаа-III”. Улаанбаатар. 2017.
3. Сүүлийн 5 жилд хийгдсэн үнэлгээний тайлангууд
4. Сүрьеэгийн тандалтын тайлан мэдээний эмхтгэл, 2019