Холбоо барих

Монголын сүрьеэтэй тэмцэх нийгэмлэг.

МСТН-ийн Аймаг дахь зохицуулагч нартай холбогдох хаяг

Д/Д Аймаг Байршил
1 МСТН-ийн Архангай аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт
2 МСТН-ийн Баян-Өлгий аймаг дахь зохицуулагч БОЭТ-ийн сүрьеэгийн диспансерт
3 МСТН-ийн Баянхонгор аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт
4 МСТН-ийн Булган аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт
5 МСТН-ийн Говь-Алтай аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт
6 МСТН-ийн Говьсүмбэр аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт
7 МСТН-ийн Дархан-Уул аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн ЭМГазрын сүрьеэгийн диспансерт
8 МСТН-ийн Дорноговь аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн тасагт
9 МСТН-ийн Дорнод аймаг дахь зохицуулагч БОЭТ-ийн сүрьеэгийн диспансерт
10 МСТН-ийн Дундговь аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт
11 МСТН-ийн Завхан аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт
12 МСТН-ийн Орхон аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт
13 МСТН-ийн Өвөрхангай аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн ЭМГазар, Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Хэлтэст
14 МСТН-ийн Өмнөговь аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт
15 МСТН-ийн Сүхбаатар аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт
16 МСТН-ийн Сэлэнгэ аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт
17 МСТН-ийн Төв аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт
18 МСТН-ийн Увс аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн тасагт
19 МСТН-ийн Ховд аймаг дахь зохицуулагч БОЭТ-ийн сүрьеэгийн диспансерт
20 МСТН-ийн Хөвсгөл аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт
21 МСТН-ийн Хэнтий аймаг дахь зохицуулагч Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн сүрьеэгийн диспансерт

This Campaign has ended. No more pledges can be made.